akademik-header

Küçük Menderes Nehri'nin Su Kalitesi ve Ekosistemdeki Etkileşiminin İncelenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Özdemir Egemen

Araştırmacılar: Egemen, Ö., Balık, S., Hakerlerler, H., Ustaoğlu, M.R., Önen, M., Yağmur, B., Tanrıkul, T., Sarı, H.M., Özbek, M., Başaran, A., İlhan,A.

Destekleyen: Selçuk Belediyesi

Proje No:Selçuk Belediyesi

Başl.-Bitiş T.:5/5/2003 - 10/30/2005

tr ÖZET

K.Menderes nehrinin Selçuk ilçesi sınırları içersinde kalan kısmında, Mayıs 2003- Nisan 2004 tarihleri arasında 6 istasyonda su, sediment ve balık örneklerinde fizikokimyasal ve kirlilik parametreleri, ağır metal kirliliği, limnolojik bulgular, mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilmiştir. yapılan kimyasal ve biyolojik analizler sonucunda, K.Menderes nehrinin su kalite seviyesinin ''aşırı kirli sular''

Anahtar Kelimeler: Nehir, Delta, Kirlilik, Fauna, Türkiye

en ABSTRACT

 

 

Keywords:River, Delta, Pollution, Fauna, Turkey

 

Nif Çayının Mutajenik Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Meltem Boyacıoğlu

Araştırmacılar: Parlak H., Oral, R., Boyacıoğlu, M., Çakal, A.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:02-SÜF-10

Başl.-Bitiş T.:1/1/2003 - 6/30/2004

tr ÖZET

Bu çalışmada, Nif Çayı’na ait 7 istasyon, Gediz nehri’ ne ait 1 istasyondan toplanan su ve sediment örneklerinde Salmonella typhimurium’un TA98 ve TA 100 suşları kullanılarak mutajenik potansiyelliklerini belirlemek için metabolic aktivasyonsuz olarak, Ames testi uygulanmıştır.Sediemnt örneklerinin ekstraktları 5 farklı konsantrasyonda çalışılmıştır ve farklı örnekleme bölgeleri her iki suş için mutajenik sonuçlar göstermiştir.Metabolik aktivasyonsuz sediment örnekleri non mutajenik olmamakla beraber zayıf ve güçlü mutajenik buılunmuş ve su örnekleri mutajenik bulunmamıştır. Bu çalışmayla, Nif Çayı’na atılan kompleks karışımların sudan çok sedimentte biriktiği sonucunu düşündürmekle beraber bunlar liposoluble kirleticilerle ilişkilidirler. Bu çalışma, Nif Çayı’nda kirliliği göstermek amacıyla ilk defa yapıldığı için önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nif Çayı, Mutajenite, Ames testi, Genotoksiste, Kemalpaşa.

en ABSTRACT

Investigating The Mutagenic Effects Of Nif Brook

In water and sediment samples from 7 sites on Nif Brook and 1 site on Gediz River were studied for their mutagenic potential in TA98 and TA100 strains of Salmonella typhimurium using Ames test (without metabolic activation). Extracts of the sediment samples were assayed in five different concentrations, and mutagenicity results were obtained for two strains from different sampling sites. Without metabolic activation, sediment samples were either non-mutagenic, weakly mutagenic or strongly mutagenic; and water samples were found not to be mutagenic. Results of the present study suggest that complex pollutants discharged to Nif Brook are accumulated in the sediment rather than in the water, and regarded to be lipo-soluble pollutants. The present study is of importance in terms of being the first one on pollution in Nif Brook

Keywords:Nif Brook, Mutagenicity, Ames's test, Kemalpasa

 

Türkiye Denizleri Mikroplankton (=Protista) Türlerinin Kontrol Listesi ve Tür Tayin Atlası

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Tufan Koray

Araştırmacılar: Koray,T, Yurga, L., Çolak-Sabancı, F.

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje No:102T174

Başl.-Bitiş T.:1/1/2003 - 1/31/2007

tr ÖZET

Güney Karadeniz, Marmara Denizi, doğu Ege Denizi ve kuzey doğu Akdeniz'in Türkiye kıyılarında (yaklaşık 36° 00' 00"- 42° 00' 00" enlemler ve 26° 00' 00" - 45° 00 ' 00" boylamlar arası) yapılan lokal fitoplankton araştırmaları bir kontrol listesi hazırlamak için bir araya getirildi. Bölgede yirminci yüzyılın ikinci yarısında başlayan araştırmalardan Dinophyceae, Noctiluciphyceae, Prymnesiophyceae, Chrysophyceae, Dictyochophyceae ve Xanthophyceae sınıflarından toplam 208 eukaryot taksa listelendi. Bu ilk beş sınıf için şekilli bir atlas hazırlandı.

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Marmara denizi, doğu Ege Denizi, kuzey doğu Akdeniz, fıtoplankton, kontrol listesi.

en ABSTRACT

Check-List And Species Identifying Atlas Of Microplankton (Protista) Of Turkish Seas.

The local phytoplankton studies were gathered for preparing a check-list for the Turkish coastline of southern Black Sea and Sea of Marmara, eastern Aegean Sea and northeastern Mediterranean Sea (approx. between lat.: 36° 00' 00"- 42° 00' 00" and lon.: 26° 00' 00" - 45° 00 '00"). A total of 208 eucaryotes taxa belonging to classes Dinophyceae, Noctiluciphyceae, Prymnesiophyceae, Chrysophyceae, Dictyochophyceae and Xanthophyceae were listed from the studies realized in the region beginning from the second half of twentieth century. A figured atlas were prepared for the first fıve classis.

Keywords:Black Sea, Sea of Marmara, eastern Aegean Sea, northeastem Mediterranean Sea, fıtoplankton, check-list.

Alsancak Limanı (İzmir Körfezi) ve Civarında Dağılım Gösteren Zoobentik Canlıların Mevsimsel Dinamikleri ve Gemilerle Taşınan Muhtemel Egzotik Türlerin Ekosistem Üzerine Etkileri

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Melih Ertan Çınar

Araştırmacılar: Ergen, Z., Kocataş, A., Katağan, T., Önen, M., Egemen, Ö., Öztürk, B., Koçak, F., Kırkım, F., Dağlı, E., Doğan, A

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:03-SÜF-005

Başl.-Bitiş T.:4/1/2003 - 10/1/2004

tr ÖZET

Alsancak Liman ve çevresinde 2003-2004 periyodunda 3 mevsimde (Yaz, Kış ve İlkbahar) sert (4 istasyon, 0.2 m) ve yumuşak substratumlarda (7 grap istasyonu, 7-9 m; 3 Bim-Trol istasyonu, 6-9 m) yapılan bentik örneklemeler sonucunda 13 sistematik gruba (Porifera, Cnidaria, Nemertini, Turbellaria, Nematoda, Annelida, Crustacea, Mollusca, Phoronida, Bryozoa, Echinodermata, Tunicata ve Pisces) ait toplam 336 tür tespit edilmiştir. Ayrıca, her mevsimde grap istasyonlarından alınan su ve sediment örneklerinin fiziko-kimyasal analizi yapılmıştır. Tespit edilen gruplar arasında Annelida (Polychaeta ve Oligochaeta) tür sayısı bakımında (126 tür) ilk sırada olup, bu grubu sırasıyla Mollusca ve Arthropoda (Crustacea ve Pantopoda) takip etmektedir. Mevsimsel olarak en fazla tür (219 tür) ilkbahar örneklemelerinde, en az tür (206 tür) ise kış örneklemelerinde saptanmıştır. Bölgedeki yumuşak substratumda toplam 230 tür, sert substratumda ise 147 tür bulunmuştur. Toplanan bentik örneklerin faunistik analizi sonucunda yumuşak substratum üzerindeki en baskın türlerin Streblospio sp., Corbula gibba, Prionospio multibranchiata, Capitella capitata capitata ve Pseudopolydora antennata; sert substratumdaki en baskın türlerin ise Mytilus galloprovincialis, Hydroides elegans, Sphaeroma serratum, H. dianthus, Schistomeringos rudolphii ve Ophiodromus pallidus olduğu tespit edilmiştir. Bölgede toplam 9 muhtemel egzotik türün (Pseudonereis sp., Streblospio sp., Polydora sp. 4, Monticellina dorsobranchialis, Hydroides dianthus, H. elegans, Dynamenopsis sp., Scapharca demiri ve Fulvia sp.) dağılım gösterdiği bulunmuştur. Bu türlerden Streblospio sp., Polydora sp. 4 ve S. demiri yumuşak substratum topluluklarında, H. elegans ve H. dianthus sert substratum topluluklarında en dominant türler arasındadır. Yumuşak substratumda elde edilen toplam birey sayısının %59 (yaz)- %77 (kış)'si, biyokütle değerinin %40 (ilkbahar)- %75 (kış)'i; sert substratumda elde edilen toplam birey sayısının %6 (yaz)- %51 (ilkbahar)'i, biyokütle değerinin %0.1 (yaz ve kış)- %0.3 (ilkbahar)'ı egzotik türlere aittir.

Anahtar Kelimeler: Zoobentos, egzotik türler, Alsancak Limanı, İzmir Körfezi, Türkiye

en ABSTRACT

Seasonal Dynamics Of Zoobentic Organisms Distributed In Alsancak Harbour And Its Vicinity (Izmir Bay), And Effects Of Probable Exotic Species Introduced By Ships On The Ecosystem

As a result of benthic samplings on soft (7 grab stations, 7-9 m; 3 Beam-Trawl stations, 6-9 m) and hard substrate (4 stations, 0.2 m) in 3 seasons (summer, winter and spring) of the period 2003-2004 in Alsancak Harbour and its vicinity, a total of 336 species belonging to 13 systematic groups (Porifera, Cnidaria, Nemertini, Turbellaria, Nematoda, Annelida, Crustacea, Mollusca, Phoronida, Bryozoa, Echinodermata, Tunicata and Pisces) were determined. In addition, physico-chemical analysis of sea water and sediment taken from grab stations in each season were carried out. Among the groups encountered, Annelida (Polychaeta and Oligochaeta) ranked first in terms of number of species (126 species), followed by Mollusca and Arthropoda (Crustacea and Pantopoda). The highest number of species was found in spring sampling and the lowest number of species in winter sampling. A total of 230 species were encountered on soft substrate and 147 species on hard substrate. As a result of faunistic analysis of benthic samples, Streblospio sp., Corbula gibba, Prionospio multibranchiata, Capitella capitata capitata and Pseudopolydora antennata were found to be dominant species of soft substrate; Mytilus galloprovincialis, Hydroides elegans, Sphaeroma serratum, H. dianthus, Schistomeringos rudolphii and Ophiodromus pallidus were found to be dominant species of hard substrate. A total of 9 probable exotic specis (Pseudonereis sp., Streblospio sp., Polydora sp. 4, Monticellina dorsobranchialis, Hydroides dianthus, H. elegans, Dynamenopsis sp., Scapharca demiri and Fulvia sp.) were encountered in the area. Among these species, Streblospio sp., Polydora sp. 4 and S. demiri were dominant on soft subtrate; H. elegans and H. dianthus on hard substrate. Exotic species comprised %59 (summer)- %77 (winter) of total individuals and %40 (spring)- %75 (winter) of total biomass determined on soft subtrate; %6 (summer)- %51 (spring) of total individuals and %0.1 (summer and winter)- %0.3 (spring) of total biomass determined on hard substrate.

Keywords:Zoobenthos, exotic species, Alsancak Harbour, İzmir Bay, Turkey.

 

Güllük Lagünü Ekosistemi ve Modellemesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Özdemir Egemen

Araştırmacılar: Egemen,Ö., Gökpınar,Ş., Büyükışık,B., Önen,M.,Cirik,S., Hoşsucu,B., Sunlu,U.

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:DEBAG-52

Başl.-Bitiş T.:3/1/1992 - 12/30/1995

tr ÖZET

Derinliği 0.5 - 5.0 m. arasında değişen, 2500 dekarlık bir alanı kaplayan Güllük lagünü bir kanal ile Güllük körfezine bağlanır. Bu çalışmada, fiziko-kimyasal, fitoplankton bentik ve balık örneklemeler 1993 yılında 5 istasyonda aylık olarak yürütülmüştür. Lagün yıllık 10-69 ton arasında değişen balık verimine sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Güllük lagünü, Fiziko-kimyasal parametreler, Planktonik ve bentik organizmalar, Balık verimliliği, Modelleme

en ABSTRACT

Güllük Lagoon Ecosystems And Modelling

Güllük lagoon has an area of 2500 decares with a depth of 0.5 - 5.0 m.and is connected to Güllük Bay by a channel. In this study, samplings of phytoplankton and benthos were taken physico-chemical parameters were recorded monthly during 1993 at 5 stations. With an annuall yield varying from 10 to 69 tonnes.

Keywords:Güllük lagoon, Phsico-chemical parameters, Planctonic and benthic organisms, Fish productivity, Modelling

İzmir Körfezi'ndeki Midyelerde (Mytilus galloprovincialis) Metal Bağlayıcı Proteinler Ölçülerek Metal Kirliliği Düzeyinin Saptanması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Hatice Parlak

Araştırmacılar: Parlak H., Büyükışık B., Demirkurt E.

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:DEBAG-64

Başl.-Bitiş T.:2/1/1995 - 2/1/1997

tr ÖZET

Ülkemizde sanayileşme paralel olarak artan çevre sorunları denizsel ortamda da karşımıza çıkmaktadır. İzmir Körfezi de, hem giderek artan endüstriyel faaliyetler hem de çevresinde gelişen kentin evsel atıkları ile kirlenmiştir. Körfez'de yaşanan çevre sorunları zaman zaman ülke gündeminde ön sıralarda yer almış ve çeşitli araştırma programlarına konu olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ağır metal kirliliği, Mytillus galloprovincialis, toksisite

en ABSTRACT

Detection Of Metal Pollution Levels In Izmir Bay By Measuring The Metal Binding Proteins.

The aim of this investigation was to predict the effect and possible harm of metal pollution on marine organisms. Besides that it was intended to adapt an alternative method which might be easy and sensitive to determine the effect of metal pollution in sublethal level nd it's application to field.

Keywords:Heavy metal pollution, Mytillus galloprovincialis, toxicity

 

Buldan Baraj Gölünün (Buldan-Denizli) Limnolojik Yönden Araştırılması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Süleyman Balık

Araştırmacılar: Ustaoğlu,M.R., Sarı,H.M., Şipal,U., Özdemir-Mis,D., Aygen,C., Özbek, M.,

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:94-SÜF-003

Başl.-Bitiş T.:1/1/1994 - 1/1/1999

tr ÖZET

Buldan Baraj Gölü’nde Eylül 1995-Ağustos 1996 tarihleri arasında aylık olarak gerçekleştirilen arazi çalışmaları ile baraj gölünün limnolojik özellikleri belirlenmiştir. Çalışmamız esnasında, baraj gölünün 19 m olarak saptanan maksimum derinliğinin yaz aylarında sulama nedeniyle 11 m’ye kadar düştüğü tespit edilmiştir. Planktonik çalışmalar sonucunda, fitoplanktonda 85, zooplanktonda ise 30 olmak üzere baraj gölünde toplam 115 takson saptanmıştır. Fitoplanktonda Chlorophyta ve Bacillariophyta, zooplanktonda ise Rotifera gruplarının baskın olduğu bulunmuştur. Bentosunda ise 14 tür saptanmış olup, bu türlerin çoğunluğunu Oligochaeta türleri oluşturmaktadır. Balıklardan ise 4 tür tespit edilmiş olup en büyük populasyona Carassius auratus gibelio alttürü sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Çeşitlilik, Fauna, Flora, Baraj Gölü

en ABSTRACT

Limnological Investigation Of Buldan Dam Impoundment (Buldan-Denizli)

The limnological characteristics of Buldan Dam Impoundment were determined by investigations carried out monthly between September 1995-August 1996. During the study, it was found that the maximum depth of dam impoundment 19 m, decreased to 11 m due to the irrigation in summer period. At the end of planktonic research, of 115 taxa described, 85 belong to phytoplankton and 30 to zooplankton. Chlorophyta and Bacillariophyta in phytoplankton, Rotifera in zooplankton were the dominant groups. Of the 14 species described in benthos, most of them were Oligochaeta species. In addition, 4 fish species were describe and the dominant population belonged to C. auratus gibelio.

Keywords:Biological Diversity, Fauna, Flora, Dam Lake

 

İzmir İç Körfezi’ne Dökülen Derelerin Embriyotoksik Karakterlerinin Belirlenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Rahime Oral

Araştırmacılar: Prof. Dr. Hatice Parlak, H., Boyacıoğlu, M

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:00-SÜF-001

Başl.-Bitiş T.:1/1/2000 - 12/31/2003

tr ÖZET

İzmir İç Körfez’e dökülen derelerin su ve sedimetlerinin toksik potansiyeli tüm Akdeniz’de yaygın olarak bulunan deniz kestanesi Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) embriyoları kullanılarak saptanmaya çalışılmıştır. Derelerden alınan sediment örnekleri 0.6, 2 ve 6 mg/ml (yaş ağırlık) olacak şekilde; su örnekleri ise 10-2, 10-3 ve 10-4 oranlarında filtre edilmiş deniz suyunda seyreltilmiş ve deniz kestanesi embriyoları bu ortamlarda 72 saat (zigot oluşumundan pluteus larval safhasına kadar) süreyle gelişmelerine izin verilmiştir. Gelişen embriyolar üzerine toksik etkiler gelişim geriliği, larval bozukluklar, embriyonik-larval ölüm gibi morfolojik özelliklere bakılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Mikroskobik gözlemler sonucunda deniz kestanesi üzerine en fazla toksik etkiye Bostanlı Deresi suları neden olurken bunu sırası ile Laka Deresi, Manda Çayı, Bornova Deresi ve Melez Çayı izlemiştir. Bu akarsuların sedimentlerinin toksik potansiyeline bakıldığında ise en toksik etkiye Bostanlı Deresi sedimentleri neden olmuş ve bunu Manda Çayı, Halkapınar Deresi, Laka Deresi ve Melez Çayı izlemiştir. Özellikle Bostanlı ve Bornova Dereleri sedimentlerinin test edilen en küçük derişimlerde bile İzmir Körfezi’nde yaşayan deniz kestanesi embriyonik gelişimi üzerine çok kesin toksik etkileri olduğu ve bu akarsuların denizel ortamın sağlığını çok ciddi bir şekilde etkilediği görülmüştür. Akarsuların hem sedimentlerinin ve hem de sularının seyrelme dereceleri ile deniz kestanesinin vermiş olduğu biyolojik cevap arasında çok iyi bir doz cevap ilişkisi gözlenmiştir. Tüm bunlara ilave olarak bu akarsuların sedimentlerinin sularına oranla deniz kestanesi embriyolarının gelişimi üzerinde daha fazla zararlı etkilere neden olduğu bulunmuştur. Bu araştırma sonucunda deniz kestanesi embriyoları ile gerçekleştirilen bu biyotestin evsel, endüstriyel ve tarımsal atık gibi kompleks karışımlarla kirlenmiş akarsuların su ve sedimentlerinin denizel biota üzerine olumsuz etkilerinin belirlenmesinde kullanılabilecek çok uygun bir test olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deniz kestanesi, embriyo, toksisite, sediment

en ABSTRACT

Determination Of Emriotoxic Characteristics Of Streams Flow Trough The Inner Part Of Izmir Bay

Toxic potential of the sediment and water samples from the streams running into the Inner Part of Izmir Bay were investigated using embrio of sea urchin, Paracentrotus lividus (Lamarck,1816) which is common at Mediterranean Sea. The sea urchin embrios were kept and permitted to develope for 72 hours (from zigot to pluteus stage) in the subsamples from the sediments taken as 0.6, 2 and 6 mg/ml wet weight and in the water samples were diluted in order as 10-2, 10-3 and 10-4 with filtered sea water.The toxic parameters were determined as retarded embrio, larval abnormalities, embrionic-larval death rate and morphological properties. According to the result of microscopical observations the most toxic water bodies belong to Bostanlı stream. The others has the toxic effects in descending order as Laka , Manda, Bornova and Melez Streams. Besides that, most toxic sediments were come from Bostanlı stream and the others were lower in toxicity as Manda, Halkapınar, Laka and Melez Streams. It must be expressed that the sediments from Bostanlı and Bornova Streams were toxic effects even in the lower test concentrations. These results shows that the effluents discharged to these streams may effect the biota in the Inner Part of Izmir Bay. As test technique, it had been obtained perfect dose-response relationship even with the lowest concentrations on water and sediment samples. It has also determined that the stream sediments were toxic to the development of sea urchin embrios than the water. From the results of this research, it has been concluded that the sea urchin embrio test were quite available to determine the advers effects of the polluted waters and sediments by domestic, industrial and agricultural effluents.

Keywords:Sea urchin, embryo , toxicity, sediment

 

Gölcük Gölü (Ödemiş-İzmir)’Nün Zooplanktonu Üzerine Araştırmalar

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. M. Ruşen Ustaoğlu

Araştırmacılar: Özdemir Mis, D.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Projesi

Proje No:1993/FEN/026

Başl.-Bitiş T.:1/1/1993 - 1/1/1999

tr ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Gölcük Gölü zooplanktonunun kalitatif ve kantitatif yönden incelenerek kompozisyonunun ortaya konması ve daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak değişimlerin saptanmasıdır. Bu amaçla, gölde belirlenen 5 istasyondan aylık olarak vertikal ve horizontal örneklemeler yapılmış, su örnekleri alınarak gölün fiziko-kimyasal yapısı araştırılmıştır. Bu çalışmalar sonunda gölün zooplankton faunasını Rotifera, Cladocera ve Copepoda gruplarının oluşturduğu belirlenmiş; Rotifera’dan 17, Cladocera’dan 10, Copepoda’dan ise 6 tür saptanmıştır. Kantitatif açıdan ise Copepoda birinci sırada yer alıp onu Cladocera ve Rotifera izlemektedir. Saptanan bu türler içinde Rotifera’dan 8, Cladocera’dan 4 ve Copepoda’dan 2 tür Gölcük Gölü’nden ilk kez bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gölcük Gölü, Zooplankton, Crustacea, Ötrofikasyon

en ABSTRACT

An Investigation On The Zooplankton Of Gölcük Lake (Ödemiş-İzmir)

The aim of this research is an investigation of the zooplankton biomass of Gölcük Lake, defining of community and meeting another research which studied on before and exposing the changings. With this aim, vertical and horizontal samples were taken from 5 stations chosen in the lake. The physic-chemical construct of water was researched. In the results, determined that the Rotifera, Cladocera and Copepoda were composed of zooplanktonic fauna of lake. 17 species from Rotifera, 10 species from Cladocera and 6 species from Copepoda are determined. It can explain that, numerously Cladocera was the first group; Rotifera and Copepoda was followed it. 8 species from Rotifera, 4 species from Cladocera and 2 species from Copepoda was reported the first time from Gölcük Lake.

Keywords:Gölcük Lake, Zooplankton, Crustacea, Eutrophication

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Duyurular

Daha fazla