canlı destek

Azami Öğrenim Süresini (7 Yıl) Tamamlayan Son Sınıf Öğrencilerinin Ek Sınav Hakları Hakkında Duyuru

2547 sayılı Kanunun 44. Maddesi uyarınca azami öğrenim süresini (7 yıl) tamamlayan ve FD, DD, DC ve FF harf notuyla başarısız dersleri bulunan Fakültemiz son sınıf öğrencilerine verilen iki ek sınav hakkı ile ilgili takvim ve esaslar aşağıdabelirtilmiştir.

Başvuru: 20 Eylül - 1 Ekim 2021 (Başvurular kimlik.ege.edu.tr web adresindeki “ek sınav başvuru” ekranından yapılacaktır).

1.            Ek Sınavlar11-22 Ekim 2021

2.            Ek Sınavlar: 25 Ekim-8 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.             

Sınavların gün ve saatleri başvurular tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Başvurusu onaylanan öğrencilerin, ilan edilen sınavlara katılmak için dersi veren Öğretim Üyeleri ile sınavların şekli konusunda iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Bu tarihlerde sınavlara girmeyen öğrenciler için telafi uygulanmaz.  

EK SINAVLAR SONUNDA:

 1. Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısı (hiç alınmamış dersler ile DD, DC, FD ve FF notu alınarak başarısız olunan dersler) altı veya daha fazla olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir. Öğrenci stajını yapmamış veya stajdanbaşarısız olmuş ise Staj başarısız ders olarak değerlendirilir.
 2. Verilen sınav hakları sonunda başarısız ders sayısını beş ders ve altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl ek süretanınır
 3. Ek sınav haklarını kullanmadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göreöğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre tanınır.
 1. Ek süreden faydalanan öğrenciler, ilgili yarıyıl/ yıla ait katkı payı öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileme/ ders seçme işlemlerini gerçekleştirmeye devam eder.
 2. Ek süreler sonunda birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.
 3. Bir dersten başarısız olanlara öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır.
 4. Ek süre veya sınırsız sınav hakkı verilen derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Öğrenciler, talepleri halinde bu derslere bir defaya mahsus olmak üzere devamedebilecektir.
 5. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
 6. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
 7. Azami süreler sonunda bu hükümler doğrultusunda başarılı olamayan ya da bu hükümlerden faydalanmayanöğrencilerin programla ilişikleri kesilir.
 8. (Ek: 19.07.2016 tarih ve 19/5 sayılı Senato Kararı) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçernot aldıkları hâlde Üniversitemiz yönetmeliğine göre başarılı sayılabilmeleri için öngörülen 2,00 not ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılankurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim - öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkındanvazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ