canlı destek

Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

 

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Tevfik Ceyhan
Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Aslı Yünlü
Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Ozan Soykan

 

Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, Su Ürünleri Fakültesi’nin üç Bölümü’nden biridir. Bölüm kendi içerisinde “Avlama Teknolojisi” ve “İşleme Teknolojisi” olmak üzere iki Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Bölümümüzde; 17 Profesör, 5 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Doktor Öğretim Görevlisi, 1 Doktor Araştırma Görevlisi ve 1 Doktor Teknisyen olmak üzere; toplam 26 akademik personel görev yapmaktadır.

Bölümümüzün başlıca çalışma ve eğitim konularını; ticari ve amatör balıkçılık, av araçları ve yöntemleri, av araçları seçiciliği, balık davranışları, popülasyon dinamiği ve balık stoklarının değerlendirilmesi, yapay resif uygulamaları, uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemleri, dalyan balıkçılığı ve yönetimi, deniz koruma alanları, balıkçı gemileri ve donanımı, su ürünleri kooperatifleri, sürdürülebilir balıkçılık politikaları ile balıkçılık ekonomisi ve yönetimi, su ürünlerinde kalite, kimyasal kompozisyon tespiti, yeni paketleme teknolojileri, ürün geliştirme ve kalite artırımı, yan ürün teknolojileri, gıda kimyası ve mikrobiyolojisi, gıda güvenlik ve kalite yönetim sistemleridir.

Bölümüz derslerine ait laboratuvar uygulamaları; Fakülte’mize ait Urla ve Bornova Kampüslerinde (ağ yapım donam, balık biyolojisi, gıda mikrobiyolojisi ve kimyası), deniz çalışmaları Urla biriminde yer alan araştırma gemimizde (EGESÜF) ve Fakültemize ait Çamaltı Tuzlası’nda yer alan Homa Dalyanı’mızda yapılmaktadır.

 

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öz Görev:

Su ürünlerinin avlanması ve işlemesi alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, çevre dostu ve sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda sektörün gelişiminde ve yönetiminde yer alabilecek, evrensel ve mesleki değerlere bağlı, bilgi ve birikimini toplum yararına sunan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmektir.

 

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öz Görüş:

Su ürünlerinin avlanması ve işlemesi alanında bilimsel araştırmalarda lider, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşları ile güçlü bir işbirliği ve iletişim ağı bulunan, alanında öğrenci odaklı, kalite öncelikli ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen eğitim-öğretim faaliyetleri sunan, sektör ile fakülte ve üniversite bağını güçlendiren, kamu ve özel sektörde istihdam edilen mezunları ile bağını daima önemseyen ve sürdüren, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliklerini destekleyen bölüm olmaktır.

Program Eğitim Amaçları:

 1. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanında ulusal öncelik ve kaynakları dikkate alabilen,
 2. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanında bilgi ve becerilerle donatılmış, almış oldukları bilgileri su ürünleri üretiminde kullanarak toplum yararına sunabilen,
 3. Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde olabilen; disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarına yatkın, bireysel planlama ve çalışmalar yürütebilen,
 4. Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, analitik düşünebilen, evrensel ve mesleki değerlere bağlı, girişimci, yeniliklere açık ve kültürel açıdan donanımlı,
 5. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında verimli çalışabilen, analitik düşünce ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, mezunlar yetiştirmektir.

Program Çıktıları:

 1. Matematik, fen bilimleri ve Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanlarındaki karmaşık problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Su Ürünleri Mühendislik alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 12. Ulusal ve uluslararası paydaşlarla sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçerek, iş birliği kurabilme/ geliştirebilme.
 13. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilme

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ