Çerez Örnek
canlı destek

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Opsiyon Programı Açılması ve Yürütülmesi Esasları

AMAÇ ve KAPSAM 

Madde 1- Bu Esaslar Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde bulunmayan ve açıklanması gereken konularla ilgili hükümleri kapsar. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 7. yarıyıldan itibaren çeşitli alanlarda verilecek ‘’Opsiyon Program’’ larına öğrenci kabulü ve Opsiyon Programlarının uygulanmasında dikkate alınacak ilkeleri kapsar.

Tanımlar

Madde 2 - Opsiyon Programı, Anadal Programında 4. sınıfa geçen öğrencilere sunulan ve Fakültemizin bünyesinde yer alan bölümler kapsamındaki uzmanlık alanlarına ait derslerden oluşan programa verilen addır.  Opsiyon Programı, ayrı bir lisans programı anlamı taşımaz. Fakülte bünyesindeki bölümlerden lisans derecesi alan öğrencilerin ilgili alanda uzmanlık kazandıklarını gösterir. 

Dayanak

Madde 3-Bu Esaslar, Ege Üniversitesi mevzuatına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Opsiyon Programının Açılması Başvuru ve Kabul Koşulları Madde

4-Bir öğrencinin Opsiyon Programında yer alması için Anadal Programı’nda 4.sınıfa geçmiş olması ve Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Fakülte yönlendirici programları aşağıdaki gibidir.

a.) Deniz İçsu Bilimleri ve Teknolojisi Programı

b.) Su Ürünleri Yetiştiriciliği Programı

c.) Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Programı

Madde 5.Fakülte Lisans öğretimi ilk 2 yarıyılda ortak zorunlu dersler olarak düzenlenir. 3. 4. 5. 6. Yarıyılda ortak ve seçmeli dersler, 7. ve 8. yarıyıllarda, yönlendirici zorunlu program dersleri ile eşzamanlı, seçmeli dersler yer alır.

Madde 6. Yönlendirici program dersleri; Öğretim Planında yer alan bağımsız programlarına kayıtlı Öğrencilerin almakla yükümlü oldukları derslerdir.

Madde 7- Öğrencilerin yönlendirici programlara geçişi aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a. Her bir programa başvuracak öğrencilerin duyurulan tarihe kadar Dekanlık Öğrenci İşleri Şefliği’nce dilekçeleri  alınır.

b. Programlara kayıtlanma hakkını kazanan öğrenciler 7. yarıyıldan itibaren Fakültenin hangi öğretim programına devam etmek istediklerini, Haziran ayı sonuna kadar tercih sırasında belirten 3 tercihli bir dilekçe ile Dekanlığa başvururlar. Bu başvurular öğrencilerin notlarının transkriplerine yansıtılmasından sonra bu maddenin (c) bendinde belirtilen esaslara göre Eğitim Komisyonu'nca değerlendirilerek Yönetim Kurulu'na teklif edilir ve kurulun kararı ile sonuca bağlanır. Haziran ayı sonuna kadar öğretim programı tercih dilekçesi vermemiş olan öğrenciler kontenjanı dolmayan programlarına yerleştirilir.

c. Bir bölümün yürüttüğü öğretim programına ilk tercih yapan isteklilerin sayısı ilgili program için belirlenen sayıyı aşmıyorsa, öğrenciler bu ilk tercihlerine göre yerleştirirler. Ancak Fakültenin programlarına ilk tercih olarak başvuranların sayısı o programların kontenjanını aşıyorsa öğrencilerin programlara yerleştirilmesi aşağıdaki şekilde olur;

c. 1. Fakültenin herhangi bir programına başvuran öğrencilerin sayısı ilk altı yarıyıldaki derslerine ait ağırlıklı not ortalamaları ‘’E.Ü. Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’’nde belirtildiği gibi hesapladıktan sonra ortalamalara göre sıraya konulurlar.

c. 2. Öğrenciler önce tercihleri dikkate alınarak puan sırasına göre programlara yerleştirilir. Bu programa yerleştirmeye aday olan öğrencilere ait not ortalamalarının kesirli bölümünü de eşit olması halinde Fakülteye kayıt puanı yüksek olana öncelik verilir.

c. 3. Programlara geçişlerle ilgili tüm işlemler yarıyıl başındaki kayıt yenilemelere kadar tamamlanır. Öğrenciler yerleştirildikleri öğretim programlarına göre 7. yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Madde 8-Fakülteye ders kaydı Rektörlükçe duyurulan süre içinde Rektörlük Öğrenci Kayıt Sistemi üzerinden yapılmaktadır. 

Başarı ve Mezuniyet

Madde 9- Opsiyon Programı'nda başarı ve mezuniyet ile ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir.  

a) Opsiyon Programı'nda öğretim, Anadal Programı öğretiminde uygulanan yönetmelik ve yönergeler kapsamında ve Anadal Programı için öngörülen yasal süre içinde yürütülür.  

b) Opsiyon Programı için ayrı karne ve transkript düzenlenmez. Öğrencilerin aldığı dersler Anadal transkriptine işlenir ve transkriptlerinde Opsiyonun adı belirtilir.  

c) Opsiyon Programı’na kayıtlanan öğrenciler, bu programda öğrenimlerini tamamlamakla yükümlüdürler.  Öğrenciler sonradan programı bırakamazlar.

ÖĞRENCİ DANIŞMANI

Madde 10-Fakülteye kaydı yapılan öğrenci için kayıtlı olduğu süre içinde geçerli olmak üzere, öğretim üyeleri arasında Dekan tarafından bir danışman görevlendirilir.

Danışman; öğrencinin başta eğitim-öğretim konuları olmak üzere, sosyal ve ekonomik durumuyla ilgilenir. Başarı durumunu izler, yarıyıl başında öğrencinin taşıyabileceği ders yükünü göz önüne alarak ders kayıtlarında yönlendirici olur. Ders kayıt ve silinmesinde danışmanın onayı aranır. Ayrıca öğrencinin 7. ve 8. yarıyıllar için tercih edeceği programın belirlenmesinde aydınlatıcı görev üstlenir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ