canlı destek

Hakkımızda

Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Haşmet ÇAĞIRGAN
Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Aysun KOP
Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Hülya Eminçe SAYĞI

 

Yetiştiricilik Bölümü, Ege üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin 3 bölümünden biri olup Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Balık Hastalıkları olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Yetiştiricilik bölümünde 13 Profesör, 9 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Dr. Öğretim Görevlisi, 8 Araştırma Görevlisi, 1 Mühendis ve 2 Teknisyen bulunmaktadır. Bölümümüzün çalışma konuları deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği, larva yetiştiriciliği, kabuklu ve eklembacaklı yetiştiriciliği, yumuşakça ve kafadanbacaklı yetiştiriciliği, plankton kültürü, makroalg yetiştiriciliği, balık besleme ve yem teknolojileri, su ürünleri ekonomisi, akvaryum balıkları yetiştiriciliği, balık hastalıkları teşhis ve tedavisi konularında araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. Eğitim/öğretim ve araştırmaya yönelik, gerekli ekipman ve teçhizata sahip Bornova yerleşkesinde 9 adet (Balık Yetiştiriciliği Biyoanaliz Laboratuvarı, Plankton Kültürü Laboratuvarı, Endüstriye Aday Tür Yetiştiricilik Laboratuvarı, Yumuşakçalar ve Eklembacaklılar Yetiştiricilik Laboratuvarı, Algal Biyoteknoloji Laboratuvarı, Egemar Akvaryum ve Biyoteknoloji Laboratuvarı, Balık Hastalıkları Laboratuvarı, Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Laboratuvarı, Islah ve Genetik Laboratuvarı), Urla yerleşkesinde 7 adet (Yetiştiricilik ve Balık Besleme Laboratuvarı, Balık Hastalıkları Laboratuvarı, Viroloji ve Doku Kültürü Laboratuvarı, Omurgasızlar Yetiştiricilik Laboratuvarı, Algal Biyoteknoloji Laboratuvarı, Plankton Kültürü Laboratuvarı, Su Bitkileri Laboratuvarı) olmak üzere toplam 16 adet laboratuvar mevcuttur. Ayrıca Urla yerleşkesinde deniz ve iç su sucul organizmalarının üretim çalışmalarının yürütüldüğü Dr. H. Okan KAMACI Yetiştiricilik Araştırma ve Uygulama Ünitesi bulunmaktadır.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZ GÖREV:

Su Ürünleri Mühendisliği yetiştiricilik alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, çevre dostu ve sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişiminde ve yönetiminde yer alabilecek, evrensel ve mesleki değerlere bağlı, bilgi ve birikimini toplum yararına sunan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmektir.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZ GÖRÜŞ

Su Ürünleri Mühendisliği yetiştiricilik alanında bilimsel araştırmalarda lider, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşları ile güçlü bir işbirliği ve iletişim ağı bulunan, alanında öğrenci odaklı, kalite öncelikli ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen Eğitim-Öğretim faaliyetleri sunan, su ürünleri yetiştiricilik sektörü ile fakülte ve üniversite bağını güçlendiren, kamu ve özel sektörde istihdam edilen mezunları ile bağını daima önemseyen ve sürdüren, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliklerini destekleyen bölüm olmaktır.

PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Su Ürünleri Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, su ürünleri mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Su Ürünleri Mühendisliği Yetiştiricilik Bölümü alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Su ürünleri yetiştiriciliği alanıyla ilgili üretim sistemi, süreci veya ürünü eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama ve yönetme becerisi.
 4. Su Ürünleri Mühendisliği yetiştiricilik uygulamalarında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Su ürünleri Mühendisliği yetiştiricilik alanında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Su Ürünleri Mühendisliği yetiştiricilik alanıyla ilgili disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Su Ürünleri Mühendisliği yetiştiricilik alanında etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Su ürünleri Mühendisliği yetiştiricilik alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Su Ürünleri Mühendisliği yetiştiricilik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 12. Ulusal ve uluslararası paydaşlarla sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçerek, işbirliği kurabilme/ geliştirebilme.
 13. Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme

 

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

 1. Su Ürünleri yetiştiricilik alanında ulusal öncelik ve kaynakları dikkate alabilen,
 2. Su ürünleri yetiştiricilik alanında bilgi ve becerilerle donatılmış, almış oldukları bilgileri su ürünleri üretiminde kullanarak toplum yararına sunabilen,
 3. Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde olabilen; disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarına yatkın, bireysel planlama ve çalışmalar yürütebilen,
 4. Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, analitik düşünebilen, evrensel ve mesleki değerlere bağlı, girişimci, yeniliklere açık ve kültürel açıdan donanımlı,
 5. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında verimli çalışabilen, analitik düşünce ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, mezunlar yetiştirmektir.

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ