canlı destek

Temel Bilimler Bölümü

 

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Alper Doğan
Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Özlem ÇAKAL ARSLAN
Bölüm Başkan Yardımcısı:  Doç.Dr. Aslı  BAŞARAN

 

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Ege üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin 3 bölümünden biri olup, 1992 yılında Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nın akademik kadrosu tarafından oluşturulmuş ve sonrasında, fakülte mezunlarının katılımlarıyla akademik kadrosu büyüyerek günümüzdeki halini almıştır. Balıkçılık Temel Bilimleri, Deniz Biyolojisi ve İçsular Biyolojisi olmak üzere üç anabilim dalından oluşan bölümde, 33 Öğretim Üyesi  (17 Profesör, 15 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi), 8 Araştırma Görevlisi ile eğitimin yanı sıra Türkiye denizleri ve içsularında,  ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yürütülmektedir.

Bölümümüzün başlıca çalışma ve eğitim konularını; balık biyolojisi ve ekolojisi, ihtiyoplankton (balık yumurta ve larvaları), sucul sürüngen ve memeliler, bentos, plankton, su kalitesi ve kimyası, ekotoksikoloji, ekoteknoloji, ekobiyotest, limnoloji (göl, rezervuar, sulak alan, akarsu ve lagün ekolojisi), biyolojik çeşitlilik ile var olan stokların korunması ve sürdürülebilir kullanımı gibi konular oluşturmaktadır.

Bölümün, Bornova yerleşkesinde, eğitim/öğretim ve araştırmaya yönelik, gerekli donanıma sahip 11 (Limnoloji I-II, Balıkçılık Biyolojisi I-II, Bentoloji, Su Kimyası, Planktonoloji, Ekotoksikoloji, Ekoteknoloji, Ekobiyotest, Biyojeokimya) ve Urla yerleşkesinde de bir adet (Bentoloji) olmak üzere toplam 12 adet laboratuvarı mevcuttur.

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Öz Görev:

Su Ürünleri Temel Bilimler alanında; evrensel ve mesleki değerlere bağlı, bilimsel düşünceyi ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, bilgi birikimini ve tecrübelerini toplum yararı için kullanan, çevre bilinci ve sürdürülebilir yönetimi konusunda gerekli bilimsel donanıma sahip, kamu ve özel sektörün ilgili branşlarının gelişiminde ve yönetiminde yer alabilecek yenilikçi ve rekabetçi lisans ve lisansüstü Su Ürünleri Mühendislerinin yetiştirilmesine katkı sunmaktır.

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Öz Görüş:

Su Ürünleri Temel Bilimler alanında bilimsel araştırmalarda lider, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşları ile güçlü bir işbirliği ve iletişim ağı bulunan, alanında öğrenci odaklı, kalite öncelikli ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen eğitim-öğretim faaliyetleri sunan, sektör ile fakülte ve üniversite bağını güçlendiren, kamu ve özel sektörde istihdam edilen mezunları ile bağını daima önemseyen ve sürdüren, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliklerini destekleyen bölüm olmaktır.

Program Eğitim Amaçları:

 1. Su Ürünleri Temel Bilimler alanında ulusal öncelik ve kaynakları dikkate alabilen,
 2. Su ürünleri Temel Bilimler alanında bilgi ve becerilerle donatılmış, almış oldukları bilgileri su ürünleri üretiminde kullanarak toplum yararına sunabilen,
 3. Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde olabilen; disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarına yatkın, bireysel planlama ve çalışmalar yürütebilen,
 4. Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, analitik düşünebilen, evrensel ve mesleki değerlere bağlı, girişimci, yeniliklere açık ve kültürel açıdan donanımlı,
 5. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında verimli çalışabilen, analitik düşünce ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, mezunlar yetiştirmektir.

Pogram Çıktıları:

 1. Su Ürünleri Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, su ürünleri mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Su Ürünleri Temel Bilimler alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Sucul ekosistemlerdeki karmaşık süreçleri, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, mevcut imkanlarla (fiziksel, kimyasal, biyolojik, ekolojik vb. analizlerle) tanımlama, yorumlama ve çözümleme becerisi.
 4. Sucul ekosistemlerdeki doğal süreçleri olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik ve teknik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Sucul ekosistemlerdeki çevresel, biyolojik ve teknik sorunların çözümlenmesi amacıyla deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Sucul ekosistemlerdeki çevresel, biyolojik ve teknik sorunların çözümlenmesi amacıyla disiplin içi ve ilgili diğer disiplinlerle etkin biçimde çalışma becerisi.
 7. Sucul ekosistem, biyoçeşitlilik ve sucul ekosistemdeki kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik rapor hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Evrensel etik ilkeleri benimseme ve etik kurallara uygun davranma, mesleki etik, sorumluluk ve uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
 10. Su Ürünleri Temel Bilimler ile ilgili uygulamalarda proje ve risk yönetimi, iş hayatındaki uygulamalar, girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık,  sürdürülebilir ekosistem yönetimi hakkında bilgi sahibi olma.
 11. Biyoçeşitlilik ve sucul ekosistemdeki kaynakların sürdürülebilir kullanımına ilişkin uygulamaların çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile ilgili mühendislik alanına yansıyan sorunlar ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.
 12. Ulusal ve uluslararası paydaşlarla sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçerek, işbirliği kurabilme/ geliştirebilme.
 13. Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ