Çerez Örnek
canlı destek

Genel Bilgiler

Akademik Takvim

Akademik takvim için Öğrenci İşleri menüsünde yer alan Akademik Takvim bağlantısına tıklayınız.

Danışmanlık

Fakülte ve yüksekokul yönetimleri, üniversitemizde eğitime yeni başlayanöğrencilerimize, eğitimleri ile ilgili her konuda yardımcı olmak amacı ile bir öğretim elemanını danışman olarak atar.
Danışmanınız, üniversiteye kayıt olduğunuz ilk günden, öğrenciliksürenizin bitimine kadar, başta eğitim olmak üzere size, gereksinim duyduğunuz her konuda danışmanlık hizmeti sunacak; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olarak, olası bir hata yapmanızı önleyecektir.

Devam Zorunluluğu

Herhangi bir dersin ya da ders grubunun sınavına girebilmeniz için teorik derslerin %70'ine, uygulamalı derslerin ise %80'ine katılmanız gerekir.

Sınavlar

  • Öğrenciler, dönem boyunca ara sınav, yarıyıl sınavı ve bütünleme sınavlarına tabi tutulurlar.
  • Üniversitede dersler genellikle yarıyıl ve ders geçme sistemi ile okutulur. Ancak Tıp Fakültesi'nde yıllık ve sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır.
  • Her yarıyıl için en az bir ara sınav yapılmakta olup birden fazla ara sınav sayısı, ilgili kurumlarca belirlenerek dönem başında ilan edilir.
  • Bir yarıyılı kapsayan dersin final sınavı, o yarıyıl sonunda yapılırken,iki yarıyılı kapsayan dersin final sınavı, ikinci yarıyılın sonunda gerçekleştirilir.
  • Sınav sonuçlarına itiraz; Ham Başarı Puanı (HBP) ilanını izleyen üç iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. İtiraz; ilgili dekan/müdür tarafından, biri sınav yapan öğretim elemanı olmak üzere oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından, itiraz süresini takip eden iki iş günü içerisinde incelenerek kesin karara bağlanır.
  • Mazeretleri nedeni ile sınavlara katılamayan öğrenciler, gerekli belgeler ile birlikte mazeretin sona ermesinden sonraki on gün içinde, ilgili fakülte/yüksekokul yönetimine yazılı olarak başvurarak mazeret sınavına girmeyi talep edebilirler.

Sağlık ile ilgili mazeretlere ilişkin esaslar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaküzere Rektörlük veya birim yönetim kurulunca görevlendirilen öğrenciler bu dönemdeki sınavları için Mazeret Sınavına alınır. Mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin sınavları ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Belirtilen tarihte herhangi bir nedenle Mazeret Sınavına giremeyen öğrenci için tekrar mazeret sınavı açılmaz.

Not Sistemi

Bağıl ve Mutlak Değerlendirmede Bir Dersin Başarı Notunun Hesaplanması

Bir dersin Ham Başarı Puanı (HBP), ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden alınan not ortalamasının yarıyıl/yıl sonu sınavı veya varsa bütünleme sınavından alınan notun birlikte değerlendirilmesi ile tespit edilir.
Öğrencinin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun HBP'ye katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Ancak, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur.

Değerlendirme Yöntemi

Üniversiteye bağlı birimlerde uygulanan doğrudan değerlendirme sisteminde (DDS) esas alınan ham başarı puanlarının harf notu, dörtlü not karşılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DDS ve HBP'ye karşılık gelen ve başarılı kategorisinde değerlendirilen harf notlarını alabilmek için, öğrenciler final sınavından yüz üzerinden en az 45 almalıdır.

Ham Başarı Puanu Harf Notu 4'lü Not Açıklama
88-100 AA 4.00 Başarılı
81-87 BA 3.50  Başarılı
74-80 BB 3.00 Başarılı
67-73 CB 2.50 Başarılı
60-66 CC 2.00 Başarılı
53-59 DC 1.50 Başarısız
46-52 DD 1.00 Başarısız
0-45 FD 0.50 Başarısız
Devamsız FF 0.00 Başarısız

Not: Bu sayfada yer alan bilgiler, Ege Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu "Öğrenci El Kitabı"'ndan derlenmiştir. Kitabın tamamını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için tıklayınız.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ