Çerez Örnek

İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı

 


Anabilim Başkanı: Prof.Dr. Cem AYGEN


 

İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı, ülkemizin denizler dışında kalan tüm su yapılarını inceleme konusu olarak almaktadır. Bunların içinde, göller, baraj gölleri ve akarsular en önemli yeri tutmakla birlikte, mağaralar, dağ ve buzul gölleri, sulak alanlar, geçici sular, tuzlu göller ve lagüner alanlar da çalışma yapılan habitatlardandır. Söz konusu ortamların, hidrografisi, fiziko-kimyasal özellikleri, biyolojik çeşitliliği, sürdürülebilir yönetimleri ve stokların sürdürülebilir kullanımları konusunda araştırmalar ve projeler yapılmaktadır.  Anabilim dalı ekibi 3 ana gruptan meydana gelmektedir, bunlar; plankton, bentos ve balıkçılık ekipleridir. Çalışma alanı olarak sadece Ege Bölgesi ile sınırlı kalmayan ekip, ülkemizin neredeyse tamamında çalışma yapmış, dünya literatürüne yeni tür katkıları başta olmak üzere çok sayıda bilimsel çıktı üretmiştir.  Bilimsel proje ve çalışmalarının yanı sıra, eğitim ve öğretim alanında da faaliyet gösteren anabilim dalı üyelerinin üretmiş olduğu ders kitapları halen fakültemiz ve diğer su ürünleri fakültelerinde temel ders kitapları arasında gösterilmektedir. Anabilim dalının temel dersi akarsu ve göllerin fiziko-kimyasal özellikleri ile komünitelerin incelendiği Limnoloji dersidir. İlave olarak, İçsu Balıkları, Balıkçılık Biyolojisi, Balık Sistematiği, Planktonoloji, Bentoloji, Planktonik Çeşitlilik, Sucul Ekosistem Yönetimi, Türkiye Suları, İçsularda Örnekleme Yöntemleri, İçsularda Balıklandırma, Akarsu Ekolojisi, Sulak Alan Turizmi, İçsularda Sportif Balıkçılık ve Nehir Ağızları Ekolojisi dersleri öğretim üye ve yardımcıları tarafından verilmektedir.  Öğrencilere daha iyi bir eğitim verebilmek adına, imkanlar el verdiği ölçüde akarsu ve göllerde öğrencilerle uygulama gezileri/çalışmaları yapılmakta, derslerde anlatılan konuların saha çalışmalarıyla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.  Anabilim dalının iki adet araştırma laboratuvarı mevcuttur. Proje ve saha çalışmalarıyla elde edilen biyolojik materyalin incelendiği bu laboratuvarlarda klasik bir limnolojik çalışmanın yapılabilmesine olanak verecek her türlü alet ve ekipman mevcuttur. Anabilim dalı öğretim üye ve yardımcıları bugüne değin otuzun üstünde üniversite destekli araştırma projesi ve ilave olarak kamu ve özel sektör destekli projeyi yürütmüş ve başarıyla sonuçlandırmıştır. Son dönemlerde özellikle havza yönetimi konularında ülkemizde yapılan büyük ölçekli projelere katkı sağlanmış olup, taksonomik çalışmalara ilave olarak ekolojik çalışmalara da ağırlık verilmiştir.  İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı bilim insanları tarafından bugüne değin dünya literatürüne ilk defa kayıt edilmiş yeni türler (sp. Nov.) tanımlanmıştır. Bu türler ve projelerden toplanmış biyolojik materyaller Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Müzesi’nde (ESFM) saklanmaktadır. Müzenin içsu balıkları bölümünde ülkemizin farklı bölgelerinden toplanmış yaklaşık 46000 birey tasnif edilmiştir. Ülkemizde şu ana kadar tespit edilen balık türünün yaklaşık %65’i müzede bulunmaktadır. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı, ülkemiz içsularının biyolojik çeşitliliğinin ortaya çıkarılması ve içsularımızın korunarak sürdürülebilir yönetimi konusunu kendisine amaç edinmiş olup, bu konularda yapılan/yapılacak çalışmalara sahip olduğu bilimsel birikim ile destek vermeye devam edecektir.

*Akademik bilgiler için kişilerin isimlerine tıklayınız.

Ad Soyad Telefon
Prof.Dr. Hasan M. SARI +90 (232) 311 2411
Prof.Dr. Murat ÖZBEK +90 (232) 311 3829
Prof.Dr. Seray YILDIZ +90 (232) 311 3826
Prof.Dr. Ali İLHAN +90 (232) 311 5345
Prof.Dr. Cem AYGEN +90 (232) 311 1732
Doç.Dr. Ayşe TAŞDEMİR +90 (232) 311 2851
Doç.Dr. Esat Tarık TOPKARA +90 (232) 311 3801
Dr.Öğr.Üyesi Didem ÖZDEMIR MIS +90 (232) 311 5347
Araş.Gör.Dr. Irmak KURTUL +90 (232) 311 2855

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ